لیست INVT قیمت اینورتر اینوت GD200A

ورودی تک فاز 220 ولت به سه فاز 380 ولت - مدل INVT - GD200A
قیمتتوان (KW)کد کالا
20,140,0005.5GD200A-5R5G/7R5P-S24
23,720,0007.5GD200A-7R5G/011P-S24
27,590,00011GD200A-011G/015P-S24

ورودی سه فاز 380 ولت - مدل INVT - GD200A
قیمتتوان (KW)کد کالا
8,340,0000.75GD200A-0R7G-4
8,590,0001.5GD200A-1R5G-4
9,420,0002.2GD200A-2R2G-4
11,810,0004GD200A-004G/5R5P-4
14,720,0005.5GD200A-5R5G/7R5P-4
18,010,0007.5GD200A-7R5G/011P-4
21,480,00011GD200A-011G/015P-4
25,360,00015GD200A-015G/018P-4
30,900,00018.5GD200A-018G/022P-4
37,960,00022GD200A-022G/030P-4
45,010,00030GD200A-030G/037P-4
57,480,00037GD200A-037G/045P-4
66,590,00045GD200A-045G/055P-4
77,010,00055GD200A-055G/075P-4
105,440,00075GD200A-075G/090P-4
118,560,00090GD200A-090G/110P-4
133,440,000110GD200A-110G/132P-4
171,670,000132GD200A-132G/160P-4
188,440,000160GD200A-160G/185P-4
208,400,000185GD200A-185G/200P-4
241,900,000200GD200A-200G/220P-4
280,000,000220GD200A-220G/250P-4
306,800,000250GD200A-250G/280P-4
315,900,000280GD200A-280G/315P-4
341,000,000315GD200A-315G/355P-4
*355GD200A-355G/400P-4
*400GD200A-400G-4
*450GD200A-450G-4
*500GD200A-500G-4
*560GD200A-560G-4
*630GD200A-630G-4
*1000GD200A-1000G-4

برای خرید اینورتر اینوت GD200A
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر اینوت و دریافت لیست INVT قیمت اینورتر اینوت
با ما در تماس باشید